0

การตรวจ COVID-19

การตรวจ COVID-19


2021-07-20 17:51:08

การตรวจการติดเชื้อ COVID-19

                                                                                                                                                                                   ที่มา  จุฑาภรณ์ นันทจินดา   พย.ม.การควบคุมการติดเชื้อ

เป็นการตรวจว่ามีการติดเชื้อ COVID-19 หรือไม่เป็นการตรวจเพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อ ทราบถึงความชุกของเชื้อโรค และควบคุมการแพร่กระจายของโรค 

รูปแบบการตรวจมี 3 วิธีคือ

  1. RT PCR (Real time Polymerase Chain Reaction) เป็นการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อโรค  ซึ่งมีความไว Sensitivity และ ความจำเพาะ Specificity สูงใช้ตัวอย่างจากเยื่อเมือกบริเวณหลังโพรงจมูก ระยะเวลาในการแปลผล 24-48 ชั่วโมง
  2. Rapid antigen test เป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเพื่อหา antigen สารก่อโรค เป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้น ความไวและความจำเพาะต่ำ ใช้ตัวอย่างเช่นเดียวกับ RT PCR ระยะเวลาในการอ่านผล 15-30 นาที
  3. Rapid Antibody test เป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเพื่อหา antibody หรือ โปรตีนที่สร้างจากภูมิต้านทานของร่างกาย เก็บตัวอย่างจากเลือดทั้งปลายนิ้วและเส้นเลือดดำอื่นๆ ระยะเวลาในการแปลผล 3-6 ชั่วโมง


การอ่านและแปลผล

ช่วงเวลา

Rapid antigen test

Rapid antibody test

RT PCR

เพิ่งรับเชื้อ

-Negative

-Negative

+Positive

3-5 วันหลังสัมผัสเชื้อ

+Positive

-Negative

+Positive

5-14 วันหลังสัมผัสเชื้อ

+Positive

+Positive

+Positive

หายป่วยแล้ว

-Negative

+Positive

-Negative
Rapid antigen test

Rapid antibody test

False Negative

ติดเชื้อในช่วงแรกอาจให้ผลลบ

ติดเชื้อในช่วงแรกอาจให้ผลลบ

False Positive

ติดเชื้อกลุ่ม corona virus ที่ไม่ใช่ COVID 19

ติดเชื้อแล้วหายแล้ว หรือได้รับวัคซีนไม่แนะนำให้ซื้อชุดมาตรวจเองเนื่องจาก

  1. โอกาสในการเก็บตัวอย่างไม่ถูกวิธี และการเก็บตัวอย่างอาจทำให้เกิดการไอ จาม อย่างรุนแรง เกิดการแพร่กระจายเชื้อต่อผู้อื่นได้
  2. อาจเกิดการแปลผลที่ผิดพลาด เมื่อเจอผลลบ ไม่ได้หมายความว่าติดเชื้อ แต่อาจอยู่ในช่วงที่ตรวจไม่พบเชื้อทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อจากการไม่ระมัดระวังได้
  3. การทิ้งชุดตรวจซึ่งเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโดยตรงอาจส่งผลต่อผู้ใกล้ชิดในการติดเชื้อได้
  4. หากเกิดผลบวกหรือผลลบแล้วอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็ต้องได้รับการตรวจยืนยันด้วย RT PCR อีกครั้ง อาจทำให้เสียค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อนได้